top of page

Privacy beleid

Vzw VLAS (Vlaamse Stomaverpleegkundigen) contact@stomavlas.be  –www.stomavlas.be.

Vereniging gevestigd te 2223 Heist op-den-Berg, opgericht op 18 januari 1995, verschenen op 28 april 1995 in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, Nr. 7572. Ondernemingsnummer 454 997 504

Binnen vzw VLAS worden diverse persoonsgegevens van u verzameld en vastgelegd. Dit is noodzakelijk om dienstverlening aan u mogelijk te maken. Vzw VLAS vindt het belangrijk dat uw privacy wordt gerespecteerd. 

In dit privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Vzw VLAS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna de Privacywet) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG). 


1. Wetgeving en begripsomschrijvingen 

Op dit moment heeft elke lidstaat van de Europese Unie een eigen privacywet, gebaseerd op de Europese richtlijn van 1995. De Privacywet regelt het juridische kader voor de omgang met persoonsgegevens in België. Op 25 mei 2018 vervalt de Privacywet en treedt de AVG in werking, samen met de uitvoeringswet. De AVG bouwt voort op de Privacywet en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacy rechten met meer verantwoordelijkheden voor organisaties.

 • Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 • Gevoelige persoonsgegevens: gegevens over ras, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakvereniging, gezondheid, seksuele leven, verdenkingen, vervolgingen, strafrechtelijke of bestuurlijke veroordelingen;

 • Verwerking van persoonsgegevens: alles wat je met een persoonsgegeven doet, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, en vernietigen;

 • Derde: elke persoon die geen cliënt of medewerker is van vzw VLAS;

 • Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.

 • Verwerkersovereenkomst: regelt de verantwoordelijkheden wanneer vzw VLAS voor de verwerking van uw persoonsgegevens beroep doet op een andere organisatie.


2. Toepassingsgebied 

Dit reglement is van toepassing binnen vzw VLAS en heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van: leden, deelnemers en contacten.


3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden op een zorgvuldige wijze door vzw VLAS verwerkt en uitsluitend voor volgende doeleinden: 

 1. om de aanmelding te verwerken; 

 2. om overeenkomst te sluiten

 3. om de relatie te onderhouden

 4. om een transactie financieel af te handelen

We garanderen dat we uw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze verwerken en niet voor andere doeleinden zullen gebruiken.


4. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoon- en/of gsm-nummer, e-mailadres

 • Andere identificatiegegevens: identiteitskaartnummer, paspoortnummer, rijbewijsnummer, nummerplaat

 • Financiële en administratieve gegevens met betrekking tot de dienstverlening en facturatie: rekeningnummer

 • Alle andere gegevens opgelegd door de wet 

Bovenstaande lijst is niet limitatief.

Persoonsgegevens gebruiken we enkel als dit nodig is voor de uitvoering van de in punt 3 beschreven doeleinden én je hiervoor je uitdrukkelijke toestemming geeft.


5. Hoe verkrijgen wij de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren verkregen worden nl. via de telefoon, e-mail, post, contactformulier op de website, digitale databestanden of mondeling.


6. Grondslag van de verwerking

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:

 1. de cliënt voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;

 2. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de cliënt partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de cliënt en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;

 3. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan vzw VLAS onderworpen is;

 4. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van vzw VLAS of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de cliënt, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.


7. Verstrekking van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens worden verstrekt aan de medewerkers en bestuursleden van vzw VLAS en door hen verwerkt in het kader van hun taakuitoefening en in overstemming met de in punt 3 vermelde doeleinden.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien zulks noodzakelijk is voor uitvoering van de in punt 3 beschreven doeleinden en/of indien zulks noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift.

Als er geen noodzaak is, zoals genoemd in het vorige alinea, is toestemming van de cliënt vereist voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.

Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met andere partijen (verwerkers) zullen wij verwerkersovereenkomsten afsluiten vooraleer wij uw persoonsgegevens aan hen verstrekken.


8. Het bewaren van persoonsgegevens 

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en/of voor de naleving van de wet- en regelgeving.


9. Beveiliging van de persoonsgegevens 

We treffen alle nodige technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen ongeoorloofde kennisneming , wijziging of vertrekking daarvan. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.


10. Uw rechten omtrent uw gegevens 

De personen van wie de gegevens worden verwerkt hebben de volgende rechten:

 • Recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom vzw VLAS die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden.

 • Recht op inzage: U heeft het recht de persoonsgegevens die van u worden verwerkt in te zien.

 • Recht op rectificatie en aanvulling: Indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens.

 • Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om te vragen minder gegevens te laten verwerken.

 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar u de toestemming hebt gegeven om gegevens te verwerken, heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.

 • Recht op dataportabiliteit: U heeft het recht om persoonsgegevens over te dragen.

 • Recht op bezwaar: Indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten.

Om gebruik te maken van uw rechten kan u een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden. Vzw VLAS heeft één maand de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen één maand zullen wij uw verzoek uitvoeren en hierover informeren, of zullen wij aangegeven waarom we geen gehoor geven aan uw verzoek.

In bepaalde en uitzonderlijke gevallen kunnen wij weigeren om gehoor te geven aan uw verzoek. Dit kan bijvoorbeeld wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is.

U kan ons op volgende manier contacteren:

Via e-mail op privacy@stomavlas.be

Via de post:     vzw VLAS
t.a.v. verantwoordelijke privacy
Maaltebruggestraat 260
9000 Gent

Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van je identiteitskaart, rijbewijs of ander identiteitsbewijs mee te sturen met u aanvraag. Indien u een kopie meestuurt van uw identiteitskaart raden we u sterk aan om daarbij de pasfoto en het rijksregisternummer onzichtbaar maken. De organisatie vernietigt deze na 6 maanden.

Kan of wil u geen kopie van uw identiteitsbewijs opsturen dan dient u een afspraak te maken om ter plekke uw identiteit te laten vaststellen.


11. Klacht 

U kan contact met ons opnemen als je een klacht hebt over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken. We zullen er alles aan doen om klachten op te lossen, maar als je niet tevreden bent met onze reactie, kan je een klacht indienen bij de nationale dienst voor gegevensbescherming in België nl. de privacycommisie.

Gelieve je klacht te richten aan de verantwoordelijke voor het intern beheer van de persoonsgegevens:

Via e-mail op privacy@stomavlas.be

Via de post:     vzw VLAS
t.a.v. verantwoordelijke privacy
Maaltebruggestraat 260
9000 Gent

U kan de privacycommissie contacteren via volgende link https://www.privacycommission.be/nl/contact.


12. Wijziging privacyreglement 

We kunnen deze verklaring te allen tijde aanpassen. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we dit kenbaar maken via de website en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

Laatst bijgewerkt: mei 2022

Disclaimer: 

Dit document is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywet en gebaseerd op de AVG. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.

Privacyverklaring evenementen & activiteiten

Wanneer u zich inschrijft voor een evenement of een activiteit verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Adres

 • Naam en adres van de instelling/werkgever

 • Vegitarische lunch

We waarborgen uw privacy door zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om te gaan.

We nemen hierbij de volgende principes in acht:

 1. Wij verwerken bovenstaande gegevens enkel voor volgende doeleinden:

 • Om uw deelname aan onze activiteiten of evenementen te realiseren

 • Om u te informeren over onze toekomstige activiteiten en evenementen waarvan wij denken dat U hierin geïnteresseerd zou zijn

 1. De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

 2. Waar nodig vragen we uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens

 3. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen

 4. We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

 5. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard

 6. We respecteren uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en willen u hiervan op de hoogte houden in begrijpelijke taal


Contact

Heeft u een specifieke vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door vzw VLAS, heeft u een klacht of wenst u bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens? Wij stellen het op prijs dat u dan contact met ons opneemt.

U kan ons contacteren via e-mail op privacy@stomavlas.be.

Upcoming Events

 • Posthogeschoolvorming 2023-2024             lid 300€ - niet lid 350€   —KLIK HIER—
  Posthogeschoolvorming 2023-2024             lid 300€ - niet lid 350€   —KLIK HIER—
  di 14 nov
  Erasmushogeschool - campus UZ Brussel
  14 nov 2023, 08:30 – 04 jun 2024, 16:30
  Erasmushogeschool - campus UZ Brussel, Laarbeeklaan 121, 1090 Jette, België
  14 nov 2023, 08:30 – 04 jun 2024, 16:30
  Erasmushogeschool - campus UZ Brussel, Laarbeeklaan 121, 1090 Jette, België
  De opleiding voor stoma-,fistel- en incontinentiezorg
 • VLASCONGRES 2024 Een stoma... en dan ?
  VLASCONGRES 2024 Een stoma... en dan ?
  do 24 okt
  Cultuurcentrum Zwaneberg
  24 okt 2024, 08:00 – 16:30
  Cultuurcentrum Zwaneberg, Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg, België
  24 okt 2024, 08:00 – 16:30
  Cultuurcentrum Zwaneberg, Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg, België
  Kostprijs (incl. inkom, lunch en koffie) VLAS lid (€ 70.00) Niet lid (€ 85.00) Uw inschrijving is pas geldig na overschrijving op rekening BE81 7330 2920 6124 met de mededeling :  Naam + congres 2024
bottom of page